İLİŞKİ PERİSİ ÇAĞLA DEMİRER GÜR MESAFELİ SATIŞ VE HİZMET SUNUMU SÖZLEŞMESİ

1.  Taraflar 

2.  Satıcı/ Sağlayıcı’nın Bilgileri:

Unvanı           : İlişki Perisi Çağla Demirer Gür

Adres              : Göztepe Mah. Prof. Mustafa Reşit Belgesay Sk. No:25 İç kapı no: 7 Kadıköy – İstanbul

Telefon            : +90 532 782 36 26

E-mail              : peri@iliskiperisi.com

Ürün İade Adresi: Göztepe Mah. Prof. Mustafa Reşit Belgesay Sk. No:25 İç kapı no: 7 Kadıköy – İstanbul

(Bundan sonra “Satıcı/ Sağlayıcı” olarak anılacaktır.)

1.       Alıcı’nın Bilgileri:

Satıcı/ Sağlayıcı’nın www.iliskiperisi.com internet sitesine (“İnternet Sitesi”) üye olan, mal ve hizmet satın alan gerçek ve tüzel kişiler (bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır).

2.       Konu

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (“Sözleşme”), yukarıda detay bilgileri bulunan Alıcı’nın, İnternet Sitesi üzerinden elektronik olarak sipariş verdiği ürün ve hizmetlerin (“Ürün ve Hizmetler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

3.       Yürürlük

İşbu Sözleşme Alıcı tarafından okunarak elektronik ortamda kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir. Sözleşme’nin kabul edildiğine ilişkin onay Alıcı tarafından verilmediği takdirde siparişin satış işlemi tamamlanmayacaktır.

4.       Taahhütlerin Geçerlilik Süresi

İnternet Sitesi üzerinde yer alan Ürün ve Hizmetlere ilişkin olarak Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler ve yükümlülükler satış anından Alıcı’ya teslim ile cayma hakkını da kapsayan süre için geçerli olup, bu süreden sonra Satıcı/ Sağlayıcı tarafından işbu formda verilen satış şartlarıyla bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

5.       Sözleşme Konusu Ürün ve Hizmetler ve Ödeme Bilgileri

o    Sözleşme konusu Ürün ve Hizmetlerin detayları, vergiler dâhil peşin satış tutarları ve adet bilgileri İnternet Sitesi’nde belirtildiği gibidir.

o    Alıcı, kredi kartına taksitle yapılan alışverişlerde ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı/ Sağlayıcı’nın bedelini tamamen tahsil ettiği Ürün ve Hizmetler’in satışı işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

o    Fatura, Alıcı’nın iliskiperisi.com İnternet Sitesinde Satıcı/ Sağlayıcı’ya verdiği kişisel bilgilere (Ad, Soyad, Adres) göre hazırlanacaktır.

o    Alıcı, Teslim Alan ve Fatura Bilgileri aynı kişiye ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Ancak bu bilgilerin farklı kişilere ait olması durumunda Satıcı/ Sağlayıcı’ya verilen ve Alıcı tarafından onaylanan tüm bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Alıcı sorumludur.

6.       Ürünlerin Teslimatı

o    ALICI’nın satın aldığı sözleşme konusu mal/ürünler, bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, ALICI’nın teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilir. Teslim süresi, KULLANICI’ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşulu ile 30 günlük süreye ilaveten on gün daha uzatılabilir. Sürelerin hesabında hafta tatil günleri, resmi tatiller, dini/milli bayram günleri ve senenin son 4 günü hesaba katılmayacaktır.

o    Sipariş tarihi kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin veya EFT’nin Satıcı/ Sağlayıcı’nın hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. Siparişin İnternet Sitesi üzerinden verildiği an sipariş tarihi olarak kabul edilmez.

o    Ürünü, Alıcı’nın gösterdiği başka bir kişi/kuruluş teslim alacak ise, teslim alacak kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı/ Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

o    Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı/ Sağlayıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

o    İşbu sözleşme kapsamında Satıcı/ Sağlayıcı tarafından Alıcı’ya sunulan hizmet ve mallar sadece perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve yeniden satış amacıyla verilen siparişlere ilişkin satış sözleşmesi kurulmuş olsa dahi, Satıcı/ Sağlayıcı siparişi iptal ederek sözleşme konusu malı teslim etmeme hakkını saklı tutar.

7.       Genel Hükümler

İnternet Sitesi vasıtasıyla sipariş verilmesi ya da ödeme yapılması halinde aşağıda belirtilen koşullarla bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.

·         Alıcı, Ürün ve Hizmet’in temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve bunun masraflarının Alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süre ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, Satıcı/ Sağlayıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve Ürün ve Hizmetlere ilişkin sipariş onayı ile birlikte ödeme yükümlülüğünün doğacağını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

·         Satıcı/ Sağlayıcı, Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

·         Satıcı/ Sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, haklı bir nedenle Ürün’ün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

·         Satıcı/ Sağlayıcı, Ürün’ün teslim edilmesi imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı’ya yazılı olarak bildirir ve Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Ancak Alıcı, Ürün’ün tedarik edilemeyeceği hususunu ifa yükümlülüğü süresi dolmadan kendisine bildiren Satıcı/ Sağlayıcı’nın, ürün bedelini 14 (on dört) gün içerisinde iade etme hakkının da saklı olduğunu kabul eder. Alıcı, Ürün’ün tedarik edilemeyeceğinin kendisine bildirilmesine rağmen para iadesi yerine eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edilmesi hususunda talep ileri süremeyecektir.

·         Ürün’ün teslimatı ve Hizmet ’in ifası için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün ve Hizmetler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı/ Sağlayıcı Ürün’ün teslimi ve Hizmet’in ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

·         Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İnternet Sitesi’nde sunulan diğer ödeme sistemlerinin Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı/ Sağlayıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcı/ Sağlayıcı’ya iade etmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir. Satıcı/ Sağlayıcı’nın Hizmet sağlamakla yükümlü olduğu hallerde, Satıcı/ Sağlayıcı, yukarıda açıklanan durumu öğrendiği andan itibaren sağladığı Hizmeti derhal sona erdirme hakkına sahiptir. Satıcı/ Sağlayıcı’nın Ürün ve Hizmet bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi ve kanuni hakları saklıdır.

·         Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı’ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Satıcı/ Sağlayıcı’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

·         Satıcı/ Sağlayıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile edimlerini süresi içinde ifa edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı’nın siparişi iptal etme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda Satıcı/ Sağlayıcı, varsa teslimat masrafları dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

·         Alıcı’nın cayma hakkı kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün ve Hizmet tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, Satıcı/ Sağlayıcı’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

Alıcı tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden hesaba yatırma şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcı’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere, kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde Satıcı/ Sağlayıcı’nın info@iliskiperisi.freshdesk.com adresine göndermeyi ve Satıcı/ Sağlayıcı tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
·         Ürün hakkında onarım talep edilmesi halinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen süreler uygulanır.

·         Alıcı tarafından satın alınan Ürün ve Hizmetler’in tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı/ Sağlayıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı/ Sağlayıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

·         18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler iliskiperisi.com İnternet Sitesinden alışveriş yapamaz. Satıcı/ Sağlayıcı, Alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu kabul edecektir. Alıcının yaşını yanlış yazmasından Satıcı/ Sağlayıcı sorumlu değildir.

8.       Cayma Hakkı

o    Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 (on dört) günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Alıcı ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir.

o    Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcı/ Sağlayıcı’ya işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen faks, telefon ya da elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulması ve Ürün’ün mesafeli satış sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kullanılmamış olması gereklidir. Cayma hakkı kapsamında Ürün’ün mesafeli satış sözleşmesi içeriğinde yer alan 9. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde,

1.       Üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürün ve hizmet faturası, (iade edilmek istenen fatura kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

2.       Cayma formu (EK-1),

3.       Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürünler kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin Satıcı/ Sağlayıcı’ya yöneltildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde Satıcı/ Sağlayıcıya veya Satıcı/ Sağlayıcının yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmelidir.

4.       Cayma hakkının kullanılmak istendiğine ilişkin bildirimin Satıcı/ Sağlayıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün ve hizmet bedeli ve varsa ürünün teslimi için tüketiciden tahsil edilmiş olan masraflar Alıcı’ya iade edilir.

o    Cayma hakkı kapsamındaki 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu ve ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmak istendiğine ilişkin bildirimin Satıcı/ Sağlayıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün ve hizmet bedeli ve varsa malın teslimi için tüketiciden tahsil edilmiş olan masraflar Alıcı’ya iade edilir.

o    Ürün Satıcı/ Sağlayıcı’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp Alıcı tarafından imzalanacaktır.

o    Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı/ Sağlayıcı’ya ürünün değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

o    Ön Kayıt Sözleşmesi’nin İnternet Sitesi üzerinden imzalanmasına ve ön kayıt ücretinin belirtilen hesaba ödenmesine rağmen Kayıt Sözleşmesinin herhangi bir nedenle imzalanmayarak hizmetin satın alınmaması, Ön Kayıt Sözleşmesi’nden cayma hakkının kullanıldığı anlamına gelmez. Kayıt Sözleşmesi’nin imzalanmadığı gerekçesi ile ön kayıt ücretinin iadesi talep edilemez.

5.       Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürün ve Hizmetler

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

1.       Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı/ Sağlayıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

2.       Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

3.       Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

4.       Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

5.       Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

6.       Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

7.       Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

8.       Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

9.       Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

10.   Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

11.   Yetkili Mahkeme

o    Alıcı; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

12.   Tebligat Adresi

Alıcı ve Satıcı/ Sağlayıcı, işbu sözleşmede belirtilen adreslerin geçerli tebligat adresi olduğunu ve tüm tebligatların işbu adreslere yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tarih:

Satıcı/ Sağlayıcı

Unvanı: İlişki Perisi Çağla Demirer Gür (bundan sonra “İlişki Perisi” olarak anılacaktır.)

Adres: Göztepe Mah. Prof. Mustafa Reşit Belgesay Sk. No:25 İç kapı no: 7 Kadıköy – İstanbul

Telefon : +90 532 782 36 26

E-mail : peri@iliskiperisi.com

Ürün İade Adresi : Göztepe Mah. Prof. Mustafa Reşit Belgesay Sk. No:25 İç kapı no: 7 Kadıköy – İstanbul

EK-1

CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

Kime:

Unvanı           : İlişki Perisi Çağla Demirer Gür (bundan sonra “İlişki Perisi” olarak anılacaktır.)

Adres              : Göztepe Mah. Prof. Mustafa Reşit Belgesay Sk. No:25 İç kapı no: 7 Kadıköy – İstanbul

Telefon            : +90 532 782 36 26

E-mail              : peri@iliskiperisi.com

Ürün İade Adresi: Göztepe Mah. Prof. Mustafa Reşit Belgesay Sk. No:25 İç kapı no: 7 Kadıköy – İstanbul

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

·         Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

·         Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

·         Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

·         Alıcının adı ve soyadı:

·         Alıcının adresi:

·         Alıcının imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

·         Tarih: